Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. De Wzd is geschreven voor mensen met een gediagnosticeerde psychogeriatrische aandoening (dementie) of verstandelijke beperking. Mensen met Niet aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en Huntington kunnen dezelfde gedragsproblemen en regieverlies ervaren als mensen met dementie en vallen dan ook onder de Wzd. Cliënten die onder de Wzd vallen krijgen meer rechten, plichten & een cliëntvertrouwenspersoon

Uitgangspunt-WZD.jpg

Het uitgangspunt van de Wzd is dat de cliënt zorg ontvangt waar hij/zij het mee eens is. Als het niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast. Dit is dan om ernstig nadeel te voorkomen, voor de cliënt of zijn omgeving. De wet regelt wanneer, waarom en hoe de cliënt onvrijwillige zorg krijgt. En dat onvrijwillige zorg het liefst zo snel mogelijk afgebouwd wordt en gestopt.

Een leven zonder risico’s bestaat niet. Dat geldt ook voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Toch kunnen de risico’s soms zo groot zijn, dat een vorm van onvrijwillige zorg nodig is. Onvrijwillige zorg kan mensen beperken in hun vrijheid. Als iemand dit niet wil en het is wel noodzakelijk, dan is er sprake van onvrijwillige zorg.

Visie van Archipel

Cliënt in regie is het uitgangspunt voor de zorgverlening binnen Archipel. Vanuit deze gedachte hecht Archipel grote waarde aan de (keuze)vrijheid van haar cliënten:

  • zelf beslissen, over kleine en grote onderwerpen;
  • kunnen bewegen zonder belemmeringen;
  • de dag inrichten zoals de cliënt dat zelf wil;
  • zo veel als mogelijk zelf de regie in handen hebben.

De basis van de Wet zorg en dwang is denken vanuit het perspectief van de cliënt en zijn omgeving. Het inzetten van onvrijwillige zorg is altijd het laatste redmiddel.

Is onvrijwillige zorg nodig, dan gebeurt dit binnen de richtlijnen van de Wet.

Zicht op onvrijwillige zorg

In het rapport Analyse onvrijwillige zorg laten we zien hoe binnen Archipel wordt omgegaan met onvrijwillige zorg en op welke manier we de inzet ervan willen verminderen.

Wzd functionaris

De Wzd functionaris beoordeelt onafhankelijk de zorgleefplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Deze beoordeelt zorgleefplannen van cliënten die wonen op andere locaties/afdelingen dan waar deze functionaris zelf werkzaam is. 

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures