Menu

Cliëntenraad

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (en/of hun familie/vertegenwoordiger) en zorgt dat cliënten gehoord worden en mee kunnen praten over besluiten die voor cliënten van belang zijn. De samenstelling is representatief voor de cliëntengroep. Een cliëntenraad heeft adviesrecht (eventueel verzwaard adviesrecht) in geval van belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voorzieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Iedere zorgorganisatie is verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

Lokale cliëntenraad

Elke Archipel locatie heeft een eigen lokale cliëntenraad die periodiek overlegt met de bestuurder van de betreffende locatie. Deze lokale cliëntenraad bestaat uit cliënten en familieleden of vertegenwoordigers van de cliënt. De raad behartigt de belangen van onze cliënten en adviseert de directie over onderwerpen die cliënten direct raken. Indien u in contact wilt treden met de lokale cliëntenraad kunt u bellen met het directiesecretariaat van uw locatie.

Centrale Cliëntenraad

Voor zaken die het lokale niveau overstijgen is een centrale cliëntenraad ingesteld. Eén lid van iedere lokale cliëntenraad heeft hierin zitting. De centrale cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur. De cliëntenraad vergadert vijf maal per jaar met de Raad van Bestuur en éénmaal per jaar met de Raad van Toezicht. Voor meer informatie over de centrale cliëntenraad of voor contact met dit medezeggenschapsorgaan verwijzen wij u naar het secretariaat van de Raad van Bestuur: secretariaat.raadvanbestuur@archipelzorggroep.nl.

Klik hier voor de folder over de Archipel Cliëntenraad