Archipel; een dynamische verbinding Strategisch beleid 2019 - 2022


De uitdagingen waar Archipel voor staat

Het aantal ouderen in onze maatschappij groeit, en er komen ook meer ouderen die behoefte hebben aan zorg, behandeling of andere ondersteuning. Hun zorgvragen worden ingewikkelder, en we krijgen ook steeds meer bijzondere zorgvragen. Bijna iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, met zijn of haar partner of met andere naasten. Als iemand dan toch verhuist naar een verpleeghuis, is dat meestal omdat het leven thuis echt niet meer te regelen is, bijvoorbeeld door een combinatie van medische en cognitieve problemen of doordat de partner wegvalt. De ouderenzorg is op dit moment dus volop in beweging en de komende jaren staan we voor grote uitdagingen.

Archipel speelt binnen de regio Eindhoven een vooraanstaande rol in de ouderenzorg. We zijn het aan onze stand verplicht vooruit te kijken en vinden het onze verantwoordelijkheid om oplossingen te blijven zoeken waarmee we ouderen en hun mantelzorgers de ondersteuning kunnen geven die ze nodig hebben. Op de plek waar zij het liefst wonen en met regie over hun eigen leven, want aan ‘eigen regie’ hechten we veel waarde. Voor een deel van de mensen blijft dat eigen leven zich thuis afspelen. Maar voor wie dat niet kan, bedenken we nieuwe vormen van wonen en zorg in de nabijheid. Het verpleeghuis blijft daarbij belangrijk. Juist voor cliënten met ingewikkelde zorgvragen zijn we er! Alle kennis en ervaring die we al hebben, gaan we nóg beter gebruiken en verder uitbreiden. Zodat ook zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. We doen dit niet allemaal alleen. We doen dit samen met anderen, en we gebruiken elkaars kennis en kunde om het samen nog beter te doen.

Een van onze grote uitdagingen is, dat het aantal ouderen toeneemt terwijl het aantal medewerkers in de zorg afneemt. Dat geldt zeker voor verzorgenden en verpleegkundigen. We zullen ons werk dus met minder mensen moeten doen. Dit betekent dat wij ons werk op een andere, slimmere, manier zullen gaan organiseren. Als Archipel nemen we hierbij de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het leefgeluk van onze cliënten en het werkgeluk van onze medewerkers hand in hand gaan.

Wat is onze koers?

De uitdagingen die we zien, vragen om daadkrachtige oplossingen. Met behulp van drie strategische thema’s bewijzen we ons als innovatieve zorgaanbieder voor onze cliënten en onderscheiden we ons van onze collega’s. Met deze koers kunnen we hét verschil maken voor onze cliënten.

1. We zijn dichtbij en in verbinding
Mensen die ouder worden en gezondheidsproblemen krijgen of (chronisch) ziek worden, willen steeds vaker in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarom gaan we ons, veel meer dan nu, richten op mensen in hun eigen wijken en buurten. Zodat wij weten wat daar speelt en de wijkbewoners, vanuit hun eigen regie, weten met welke vragen ze bij Archipel terecht. 

Hierbij werken we aan duurzame en dynamische oplossingen waarmee we het wonen in de eigen wijk voor toekomstige cliënten mogelijk maken. Voor onze cliënten zijn we dichtbij en in verbinding. Mede vanuit onze locaties leveren onze medewerkers daar een belangrijke bijdrage aan. Cliënten kunnen er daarbij op rekenen dat we multidisciplinair samenwerken met partners van binnen en buiten Archipel. Zo verbinden we ons met de specialistische kennis van anderen als dat voor de cliënt van belang is.

2. We zijn gespecialiseerd in bijzondere doelgroepen en zorgvragen
Onze cliënten verdienen ‘excellente zorg’ – dát is onze ambitie. Hierin worden we ook erkend en herkend door onze cliënten en collega’s. Ook cliënten met bijzondere zorgvragen kunnen bij ons terecht. We zijn er trots op dat we ons in Brabant al onderscheiden door onze specialistische kennis. Maar indien wij van toegevoegde waarde kunnen zijn, willen we dat ook mensen van buiten de regio daarvan kunnen profiteren. Cliënten krijgen onze excellente zorg ook niet meer alleen ‘binnen onze muren’, in onze kenniscentra. We zoeken hen veel meer op, en in de regio gaan we naar de plek waar ze wonen. We onderhouden een rechtstreekse relatie. Óf we zorgen dat ze via ons netwerk in de regio van onze bijzondere deskundigheid gebruik kunnen maken. We zijn de verbindende schakel in de zorg! Daarnaast dragen we actief bij aan zowel doelgroepgerichte als academische expertnetwerken. Op deze manier kunnen we goed blijven reageren op de steeds complexer wordende zorg.

3. We verbeteren en vernieuwen continu
Onze cliënten kunnen vertrouwen op medewerkers die hun vak verstaan en steeds betere zorg verlenen; vooruitstrevende professionals die multidisciplinair werken in dialoog met de cliënt. Bij Archipel vinden we opleiden, continu leren, verbeteren, ontwikkelen, onderzoeken en vernieuwen heel vanzelfsprekend. We volgen opleidingen en trainingen, doen wetenschappelijk onderzoek en delen graag onze kennis. We gaan continue op zoek naar (technologische) vernieuwingen, maar altijd met oog voor de dagelijkse praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren. Samen met onze partners maken we handig gebruik van alle denkkracht en vernuft in de Brainportregio. Omdat we erop vertrouwen dat technologie en informatica kansen bieden om de juiste dynamische verbindingen te versnellen, te verbreden en kwalitatief beter te maken. 

Samen aan de slag

Met deze thema’s gaan we samen aan de slag. Verbonden met elkaar, met een groeiend aantal cliënten, in een krappe arbeidsmarkt. Hoe precies, dát staat in de jaarplannen. Lees hier het jaarplan Archipel 2021 en de evaluatie na het eerste halfjaar van 2021. We gaan aan de slag vanuit een dynamische Archipel-organisatie waarin de basisvoorwaarden op orde zijn. Basisvoorwaarden die we van strategisch belang zien, zodat we samen goed kunnen zijn voor onze cliënten, goed voor onze medewerkers en vrijwilligers, en goed voor onze omgeving.

We zorgen dat de basis op orde is

Archipel wil écht van waarde zijn voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers, en voor de hele maatschappij. Daarom vinden we eigen regie zo belangrijk. Wanneer de interne dienstverlening betrouwbaar en professioneel is, kun je als medewerker optimaal tijd aan cliënten besteden. De basis moet op orde zijn, daar moeten cliënten en medewerkers op kunnen vertrouwen! Voldoende geschikte medewerkers, probleemloze ict, informatie-, registratie- en declaratiesystemen die op elkaar afgestemd zijn, klant- en medewerkersprocessen die ingericht zijn voor hun taak: een moderne zorgorganisatie als Archipel kan niet zonder. Als de basis op orde is, kun je als medewerker je verantwoordelijkheid nemen, zelfstandiger handelen en beter samenwerken.

Al onze systemen en processen zijn er om de dagelijkse praktijk te ondersteunen. Hierdoor kunnen we diensten leveren en ontwikkelen die onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers, en de maatschappij hoog waarderen. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen we op de voet. Maar we zetten die pas in, wanneer ze bewezen hebben dat ze iets toevoegen voor de ondersteuning van de praktijk.

2. We zijn goed voor onze cliënten

We willen dat de eigen regie van onze cliënten steeds meer onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk. Eigen regie blijft het uitgangspunt voor wat we doen; dit vraagt voortdurend aandacht, want niet elke cliënt is hetzelfde. De een heeft veel hulp nodig, de ander wil het liefst alles zelf regelen, en een derde is tevreden met alleen goede zorg. Cliënten moeten er op kunnen vertrouwen, dat we het gesprek daarover met hen blijven voeren. Dat we onze deskundigheid inzetten om hen volgens de landelijke kwaliteitsnormen zo goed mogelijk te ondersteunen. En dat we het nodige doen en het overbodige laten. Daaraan hechten we bij Archipel heel veel waarde.

In dialoog betrekken we onze cliënten en hun vertegenwoordigers of mantelzorgers actief bij onze (specialistische) zorg, behandeling of begeleiding. Ze blijven de regie houden over hun eigen leven en participeren waar mogelijk. We kijken samen wat we kunnen betekenen. Zijn bestaande werkwijzen niet meer genoeg, dan zoeken we mee naar een alternatief, ook als we daarvoor de praktische wijsheid en deskundigen van buiten Archipel in moeten zetten.

3. We zijn goed voor onze medewerkers en vrijwilligers

Wie graag iets voor een ander wil betekenen, vindt bij Archipel uitdagend werk in een organisatie die werkplezier heel belangrijk vindt. Waarbij je in eigen regie, zelf keuzes kunt maken. Plezier in je werk ontstaat in het algemeen als je je verantwoordelijk voelt en je werkomgeving prettig en veilig is. Bij Archipel werk je samen; we hechten er belang aan dat je in een goede sfeer met collega’s kunt samenwerken, ondersteund door de onmisbare inzet van vrijwilligers. Net als iedereen hebben medewerkers en vrijwilligers van Archipel behoefte aan vertrouwen, waardering en respect - van cliënten, van collega’s en van het bestuur. We hebben oog voor elkaar en doen samen wat nodig is om plezier in ons werk te hebben. Op momenten dat we door procedures en protocollen onze cliënten niet de beste ondersteuning kunnen geven, gebruiken we ons vakmanschap en onze praktische kennis. Maar met evenveel gemak vragen we anderen om raad. Ook op die manier brengen we een verbinding tot stand.

Leren, opleidingen volgen, onszelf continu ontwikkelen en verbeteren, onderzoeken, kennis delen: het is typerend voor Archipel en de Archipel-medewerkers. Het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid wordt gewaardeerd. We stimuleren elkaar erin, en de organisatie biedt er de ruimte voor. Dat houdt ons werk uitdagend en daardoor zijn we in staat een passend antwoord te geven op de veranderende zorgvraag. Zo bouwen we samen met veel plezier aan een toekomstbestendig Archipel.

4. We zijn goed voor de omgeving

Als zorgorganisatie vinden we het bij Archipel van belang dat we duurzaam zijn. ‘Duurzaam’ betekent voor ons dat we rekening houden met de gevolgen van ons doen en laten voor de samenleving. We hebben meerwaarde voor cliënten, medewerkers en maatschappij. We verbreden onze visie op duurzaamheidsinvesteringen en kijken goed naar het effect daarvan, ook weer op cliënten en medewerkers, maar zeker ook op het milieu. We reageren attent op ontwikkelingen die goed zijn voor onze cliënten, medewerkers en organisatie. We maken ons sterk voor een gezonde bedrijfsvoering, een degelijk kwaliteitsbeleid en een duurzaam medewerkersbeleid om zo waarde toe te voegen aan onze omgeving. Een dynamische (zorg)omgeving, waarin de verbinding met bijvoorbeeld netwerken, overheid, en branche- en kennisorganisaties ons helpt werkelijk van betekenis te zijn. Meer over duurzaam zorgen bij Archipel.

Archipel heeft voor haar acties rondom duurzaamheid het certificaat 'zilver' gekregen vanuit het MPZ (milieuplatform zorg). 

MPZ-milieuthermometer-zilver.jpg

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures