Veelgebruikte afkortingen

Bekijk het overzicht met veelgebruikte afkortingen die binnen Archipel worden gebruikt.

A  
ABC-Staete Acasiastaete, Berkenstaete Cederstaete
AC Activiteitencentrum
ActiZ Werkgeversorganisatie
ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen
a.i. ad interim
AN Akkers Nuenen
ARBO ARBeidsOmstandigheden
Archidoc Opslag van interne documenten betreffende Archipel
Archinet Interne website van Archipel
AT Archipel Thuis
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
ASP Archipel Servicepunt
   
B  
BIG Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet)
BBL Beroeps Begeleidende Leerweg (leerweg in de zorg)
BO Back office
BOL Beroeps Opleidende Leerweg
BSN Burger servicenummer
BTN Werkgeversorganisatie
B&W Burgemeester en Wethouders
   
C  
CAK- BZ   Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten
CAO   Collectieve Arbeids Overeenkomst
CCA   Centrale Cliënten Administratie
CR  Cliëntenraad
CCR   Centrale Cliëntenraad
CIBG   Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
CiR   Cliënt in Regie
CIZ   Centraal Indicatiestelling Zorg
CNV   Vakbond
COR Centrale Ondernemingsraad
CQ Consumer Qualit
CS Concern Staf
CSU Schoonmaakbedrijf
CV Contactverzorgende
CVA Cerebro vasculair Accident (beroerte)
CVRM Cardiovasculair risicomanagement
CZ  Ziektekostenverzekering
Cladv Cliënt adviseurs
   
D  
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DD Differentiële Diagnose
DE Dommelhoef Eindhoven
DEC Doelgroep Expertisecentrum
DSCR   Debt Service Coverage Ratio
   
E  
ECD  Elektronisch Cliënten Dossier
EE  Eerdbrand Eindhoven
EKDOM 

De vijf kernprincipes van Cliënt in Regie
E = Eigen kracht
K = Keuzevrijheid
D = Dialoog
O = Oplossingsgericht
M = Maken van afspraken

E-learning  Online opleiden
ERGO Ergotherapeut
EVV  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
   
 F  
FD Facilitaire dienst
FIC  Financiën Informatievoorziening en Control
Fin  Financiën
FNV  Vakbond
FTD  Frontotemporale dementie
FTE  Fulltime equivalent (=volledige baan)
FZ Facilitaire Zaken
   
 G  
GGD Gemeentelijke (of gemeenschappelijke) Gezondheidszorg
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg
GP  Gerontopsychiatrie
GVP  Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie
GVPZ  Gespecialiseerde Vrijwilligers Palliatieve Zorg
GRZ  Geriatrische revalidatie zorg
GZ Geestelijke Gezondheid
   
H  
HAP Huisartsenpost
HR(M) Human Resource (Management)
   
I  
I&A 

Informatisering en Automatisering

IC Intensive care
ICT  Informatie- en Communicatietechnologie
IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg
ISA  Informatie-, Service- en Adviespunt
   
 
   
K  
KB  Kanidas Best 
KC  Kenniscentrum
   
 
LE  Landrijt Eindhoven  
LEV-groep  Leven en Verbinden  
   
M  
MD Management Development
MDO Multi Disciplinair Overleg
MDV Multidisciplinaire Visite
MEE Cöoperatieve vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking
MIC Melding Incidenten Cliënten
MIM Melding Incidenten Medewerkers
MiR Medewerker in Regie
MMC Maxima Medisch Centrum
M&M'S Middelen en Maatregelen
MS Multiple Sclerose
MST Medisch Specialistisch Team of Mobiel Stroke Team
MPT Modulair Pakket Thuis
   
N  
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NHC Normatieve Huisvestings Component
NU'91 Vakbond
NZa Nederlandse Zorgautoriteit  
   
O  
OR Ondernemingsraad  
OVA Overheidsbijdrage Voor Arbeidskostenontwikkeling
   
P  
PAAZ Psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
PAR Professionele adviesraad
P&C Planning & Control
PDA Plan Doel Actie (overzicht van werkafspraken in dossier)
PE Passaat Eindhoven
PG Psychogeriatrie
PGB Persoons Gebonden Budget
PNIL Personeel Niet In Loondienst
PoZoB Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant
PR Public Relations
Prezo Keurmerk om kwaliteit te meten
PSY Psycholoog
PVB PersoonsVolgend Budget
   
R  
REC Regionaal Expertisecentrum
RIAGG Regionaal instituut voor ambulante geestelijke Gezondheidszorg
RGA Resultaat gerichte afspraak
RIE Risico Inventarisatie-Evaluatie
ROC Regionaal Opleidingscentrum
ROR Regionale Ondernemingsraad
RvB Raad van Bestuur
RvT Raad van Toezicht
RZCC Regionaal Zorg Communicatie Centrum
   
S  
SOG/SO Specialist Ouderen Geneeskunde
SPD Sociaal pedagogische dienst (huidige naam MEE)
SWO Stichting Welzijn Ouderen
   
T  
   
U  
UKON Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen
   
V  
V&B plannen Verbeter- en borgingsplannen
VBM Vrijheidsbeperkende maatregelen
VK Verpleegkundige
VPT Volledig Pakket Thuis
VR Vrijwilligersraad
VTO Vrijwilliger Tevredenheids Onderzoek
V&V / VV Verpleging en verzorging
VVT Verpleging Verzorging Thuiszorg
VWS Volksgezondheid Welzijn en Sport
   
W  
WG Werkgroep
WIB Werk In Beeld
W-installatie Warmte-installatie
Wlz Wet Langdurige Zorg
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning
Wozoco Woonzorgcomplex
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
Wzd Wet zorg en dwang’
W&T Waardigheid en Trots
   
Z  
ZAH Zorg aan Huis
ZBVO Zorg en Behandeling Voor Ouderen
ZIB Zorginhoudelijk Beraad
ZiZo Zichtbare Zorg
ZLP Zorg Leefplan
ZTB Zorg Traject Begeleiding
ZZP Zorgzwaartepakket