Parkinson

De ziekte van Parkinson is een uitzonderlijk complexe aandoening, die bekend staat om de fysieke verschijnselen zoals traagheid, de stijfheid en het trillen. Behalve de bewegingsstoornissen, met langzame vermindering van de zelfredzaamheid, heeft de ziekte op allerlei vlakken gevolgen zoals het communiceren, het geestelijk functioneren, het slikken, de stemming, blaas- en darmwerking. Dit heeft invloed op het aangaan van sociale contacten en het meedoen in de maatschappij, wat de kwaliteit van leven in negatieve zin beïnvloedt.

Vanwege de lange levensverwachting krijgen de meeste cliënten nog vele jaren te maken met een toenemend aantal handicaps. Het blijkt uit onderzoek dat deze groep cliënten een lagere kwaliteit van leven heeft dan bijvoorbeeld cliënten met een beroerte, suikerziekte of een ernstige hartaandoening.

Expertteam Parkinson

Archipel beschikt over een eigen expertteam Parkinson. Dit expertteam richt zich op cliënten met de ziekte van Parkinson, hun naasten en mantelzorgers.  Het expertteam Parkinson bij Archipel bestaat uit een arts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, verzorgende, maatschappelijk werker en seksuoloog.  Alle leden van dit team zijn geschoold door en aangesloten bij het landelijke en regionale kennisnetwerk Parkinsonnet. Parkinsonnet is een netwerk van medici en paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten) die geschoold zijn in het bieden van deze gespecialiseerde zorg.

Zorgprogramma Parkinson

Het expertteam Parkinson heeft alle kennis gebundeld in een zorgprogramma. Het zorgprogramma borgt een multidisciplinaire aanpak die de kwaliteit van behandeling en zorg ondersteunt en de kwaliteit van leven van Parkinsoncliënten verbetert. Dit bij cliënten thuis, op locatie,  op de dagbehandeling en ter revalidatie of verblijf in het verpleeghuis. Een en ander passend in het regionale netwerk en passend bij de landelijke ontwikkelingen. Het zorgprogramma beschrijft alle producten en diensten die Archipel biedt  voor de cliënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme.  Deze producten en diensten zijn  niet alleen bedoeld voor cliënten woonachtig in het verpleeghuis, maar ook te gebruiken in samenwerking met de ketenpartners zoals huisarts, neuroloog, revalidatiearts, Parkinson-verpleegkundige en thuiszorg.

Advies en behandeling voor cliënten

Cliënten kunnen bij het expertteam Parkinson terecht voor advies en behandeling. In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. Denk aan:

  • Begeleiding bij het omgaan met de gevolgen van de ziekte
  • (multidisciplinaire) ondersteuning van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist
  • Behandeling van complicaties ten gevolge van Parkinson

Contact

Wilt u meer informatie over de ziekte van  Parkinson en het zorgprogramma? Neem dan contact op met Han Vissers, han.vissers@archipelzorggroep.nl. Alle informatie voor cliënten over Parkinson vindt u bij behandelspecialisatie Parkinson.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures