Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een restsyndroom na het doormaken van een ernstig thiamine-gebrek (vitamine B1) dat vrijwel altijd ontstaat binnen de context van chronisch alcoholgebruik. Het wordt gekenmerkt door forse geheugenstoornissen en centraal executieve stoornissen.

Gevolgen van Korsakov

Kenmerkende geheugenstoornissen die optreden zijn verlies van autobiografische herinneringen, inprentingproblemen en desoriëntatie. De centraal executieve stoornissen die optreden zijn vooral initiatiefverlies, planningsproblemen, impulsiviteit en gebrek aan ziekte-inzicht. Daarnaast worden vaak loopstoornissen gezien en lichamelijke problemen die terug te voeren zijn op chronisch alcoholmisbruik. Psychische co-morbiditeit en gedragsproblematiek komen vaak voor.

Wat biedt Archipel?

Het klinische zorgaanbod is ingericht volgens een therapeutisch leefmilieu. Deze leefomgeving bevordert gezond en positief gedrag, en ondersteunt passende socialisatie en sociale interactie. Centraal in de zorg voor cliënten met Korsakov is de toepassing van de empatisch-directieve benadering en leertheoretische principes binnen de kaders van de verschillende leefmilieus. Deze benaderingswijze geeft richting aan de bejegening van Korsakov cliënten. In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Zorgprogramma Korsakov

Een expertteam van professionals van Archipel heeft een vertaalslag van het landelijke programma gemaakt naar de specifieke situatie voor Korsakov cliënten binnen Archipel. Dit heeft geresulteerd in het zorgprogramma Korsakov. In dit programma staat omschreven op welke wijze de zorg voor Korsakov-cliënten binnen de vier domeinen van het zorgleefplan het best kan worden vorm gegeven. Het opzetten van arbeidsmatige dagbesteding is ook een onderdeel van het zorgprogramma. Binnen Archipel is er sprake van een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak in de zorg voor Korsakov cliënten. Hierbij is er sprake van afstemming en samenhang tussen diverse andere zorgprogramma’s (Niet Aangeboren Hersenletsel en jonge mensen met dementie) en  functieprogramma’s (sociotherapeutische leefmilieus, omgaan met agressie, probleemgedrag en VIO). Het opzetten en uitbreiden van ketenzorg in de regio is onderwerp van het zorgprogramma. Archipel is toegetreden tot een landelijk netwerk van instellingen (Kenniscentrum Korsakov) die ervaring en deskundigheid hebben in de zorg voor Korsakov cliënten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Riët Daniel, programmaleider, via riet.daniel@archipelzorggroep.nl. Alle informatie voor cliënten over Korsakov vindt u bij behandelingspecialisatie Korsakov.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures