Jonge mensen met dementie

Dementie is een aandoening die geassocieerd wordt met oudere leeftijd. Toch is het zo dat verschillende aandoeningen die met dementie gepaard gaan ook voor kunnen komen bij jongere mensen. Alzheimer Nederland schat dat er in Nederland ongeveer 12.000 mensen zijn die lijden aan een dementiesyndroom dat voor het 65e levensjaar begonnen is. Het betreft hier overwegend mensen tussen 45 en 65 jaar.

Gevolgen

Deze groep jong dementerenden is niet zonder meer vergelijkbaar met de oudere dementerenden. Doordat ze in een andere leeftijdsfase zitten, hebben ze andere problemen en behoeften. In de reguliere PG verpleeghuiszorg is hiervoor doorgaans weinig oog, en zijn er onvoldoende mogelijkheden om op deze behoeften in te gaan. Het samenbrengen van cliënten uit deze doelgroep heeft als voordeel dat er een specifiek zorgaanbod gecreëerd kan worden, gericht op deze specifieke behoeften. De omgang en het contact met leeftijdgenoten is een belangrijk voordeel ten opzichte van de reguliere dementiezorg.

Wat biedt Archipel?

Binnen Landrijt wordt al vele jaren gespecialiseerde zorg geboden aan deze bijzondere groep. Inmiddels is bij alle betrokken disciplines sprake van bijzondere expertise in deze specialistische zorg. In de film over de Expertisecentra lichten we toe hoe we de gespecialiseerde zorg, behandeling, begeleiding en (eventueel) wonen bieden. 

Het zorgaanbod voor Jonge mensen met dementie binnen de Expertisecentra omvat mogelijkheden tot:

  • Consultatie, zowel in de thuissituatie als intramuraal bij andere zorgaanbieders;
  • Begeleiding en behandeling binnen gespecialiseerde dagbehandeling;
  • Klinische opname op een gespecialiseerde verpleegafdeling, waarbinnen zorg geleverd wordt in de voor de cliënt meest passende, kleinschalige, therapeutische leefomgeving.

Zorgprogramma Archipel

Het Landelijke Expertisecentra Dementie op jonge leeftijd, waarin Archipel participeert, heeft een zorgprogramma Jonge mensen met dementie opgesteld. Dit zorgprogramma vormt de leidraad voor de zorgverlening aan jongere mensen met dementie binnen Archipel Kenniscentrum. In 2010 heeft Archipel hiervoor het landelijk kwaliteitskeurmerk behaald. Momenteel wordt gewerkt aan een lokale vertaling van het landelijke zorgprogramma, onder de naam Unicity, waarbij inbedding in de (boven)regionale zorgketen (Zorgketen Dementie Eindhoven) en borging van cliëntparticipatie in het zorgaanbod, belangrijke speerpunten zijn. Daarnaast levert Archipel input voor een wetenschappelijk gefundeerde herziening van het landelijke zorgprogramma, door het financieren en uitvoeren van verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die betrekking hebben op deze doelgroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemem met Serge Roufs, programmaleider, via serge.roufs@archipelzorggroep.nl. Alle informatie voor cliënten vindt u bij behandelingspecialisatie Jonge mensen met dementie.

Meer weten over Archipel?

Contact Folders & Brochures Vacatures