Menu

Gerontopsychiatrie

De ouderenzorg is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is dat steeds meer ouderen met (milde) psychiatrische beperkingen verzorgd of verpleegd worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Dit betekent dat er voor ouderen met chronische psychiatrische klachten de gelegenheid bestaat zorg te krijgen en te wonen in een ‘normale omgeving voor ouderen’. Het blijkt dat dit van grote waarde is voor hun welzijn en welbevinden.

Gevolgen

Binnen de doelgroep gerontopsychiatrie horen cliënten die problemen hebben op het gebied van angst, stemmingen en persoonlijkheid. Deze problemen kunnen vroeg in het leven van de cliënt zijn ontstaan maar ook op latere leeftijd. Indien het ziektebeeld stabiel is en behandeling binnen een psychiatrische setting niet meer noodzakelijk is, kunnen deze mensen in aanmerking komen voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Bijvoorbeeld op basis van somatische hulpbehoevendheid, cognitieve stoornissen, dementie en gedragsproblematiek. Belangrijk is om met behulp van de gestructureerde en gespecialiseerde zorg het psychiatrische ziektebeeld stabiel te houden. Indien er sprake is van onstabiele verslavingsproblematiek, een sterk fluctuerend ziektebeeld en actieve suïcidaliteit, is heropname binnen de psychiatrie geïndiceerd.

Wat biedt Archipel?

Binnen Archipel bieden we al jaren zorg aan gerontopsychiatrische cliënten. Zo is er in verpleeghuis Dommelhoef een afdeling voor cliënten met een somatische verpleeghuisindicatie en een psychiatrische achtergrond. Verpleeghuis Landrijt (en woonvorm het Kwadraat) biedt zorg aan cliënten met psychogeriatrische problematiek in combinatie met gedragsproblemen. Cliënten met psychiatrische problematiek in combinatie met cognitieve stoornissen of een dementie (symptomen) kunnen terecht onder meer terecht op het Kwadraat.

In samenwerking met de GGzE zijn er twee woonvoorzieningen binnen Eerdbrand, waarin zorg geboden wordt aan de doelgroep gerontopsychiatrie en/of een verstandelijke beperking hebben. Deze groep heeft lichte tot matige psychiatrische/persoonlijkheidsproblematiek en/of psychosociale problematiek. Deze clienten wonen op één afdeling: Het Tij, deze doelgroep is vanaf 2013 uitgebreid met de groep ouderen met een verstandelijke beperking. Beide afdelingen zijn opgestart nadat gezamenlijk is geconstateerd dat het wonen in een verzorgingshuissetting voor een aantal cliënten een zeer geschikte woonvorm is, na de klinische vervolgfase binnen de GGzE. Dit heeft onder andere te maken met de mogelijkheid tot een eigen appartement, deel uitmaken van een heterogene bewonerspopulatie, een centrale ligging, een niet stigmatiserende omgeving en de sociale inbedding.

Zorgprogramma gerontopsychiatrie

Archipel heeft veel ervaring en kennis opgedaan met het vakgebied gerontopsychiatrie. Reden te meer deze ervaring en kennis vast te leggen in een zorgprogramma dat systematisch geïmplementeerd kan worden. Vanuit een landelijk netwerk Gerontopsychiatrie is ook een zorgprogramma opgesteld. Archipel heeft hieraan deelgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leontine Bollen en/of Anouk Matser, programmaleiders, via leontine.bollen@archipelzorggroep.nl of anouk.matser@archipelzorggroep.nl