Menu

Palliatieve zorg

Het algemene doel van palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase, voor zowel de cliënt als diens naasten. De cliënt verblijft op de plek waar hij/zij wil. Daartoe werken diverse instanties in de regio samen, onder andere in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant.

Relevantie

Sterven is een proces, waarbij de persoon die sterft onvoorwaardelijk gerespecteerd dient te worden in zijn uniciteit. Kernbegrippen zijn rust, ruimte, veiligheid en structuur. Rust en ruimte gelden letterlijk en overdrachtelijk. De cliënt dient de rust en ruimte (privacy) te ervaren om het leven op een eigen wijze af te ronden. Voorwaarde is het realiseren van de best mogelijke  zorg zowel medisch, psycho sociaal als spiritueel. Ongemakken, pijn en andere symptomen dienen zoveel mogelijk te worden verminderd, om zo de cliënt en diens naasten de ruimte te geven bezig te zijn met wat voor hen belangrijk is.

Wat biedt Archipel?

Binnen Archipel werken we in een multidisciplinair verband waarin we elkaar aanvullen. Dit gebeurt in een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen. Samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant hebben we het landelijke kader ‘Zorgprogramma palliatieve zorg’ omgezet naar de regionale situatie. Een voorbeeld van de toepassing van die richtlijn is het ‘zorgpad’. Binnen de locaties van Archipel start dit op het moment dat duidelijk wordt dat iemand gaat sterven. Het zorgpad bestaat uit een checklist en suggesties voor behandeling, verzorging en begeleiding van terminale cliënten gedurende de laatste levensdagen. Het is gericht op de verbetering van de organisatie en kwaliteit van zorg. Het zorgpad is een sjabloon van het gehele zorgproces, waarin verpleegkundige, medische en welzijnsaspecten een plaats hebben. Het zorgpad is erop gericht de kwaliteit van de terminale zorg te optimaliseren. Die zorg betreft niet alleen de cliënt maar ook de naasten.

Programma

Het functieprogramma ‘Palliatief terminale zorg’ structureert en verbetert de zorgverlening, begeleiding en ondersteuning van cliënten in de laatste levensfase. Het beoogt op de langere termijn meer inzicht te geven in vragen als: Welke wensen en behoeften ten aanzien van palliatieve zorg heeft de cliënt (vanuit specifieke doelgroepen, rekening houdend met culturele verschillen)? Welk (basis) aanbod is nodig om op die behoeften in te gaan? Welke middelen zijn daarvoor aanwezig, gewenst, noodzakelijk?

Het programma geeft aanknopingspunten voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken over de palliatieve zorg, gebruikmakend van landelijke instrumenten en richtlijnen. Daarnaast zijn leemten in de palliatieve terminale zorg op te sporen, zodat hierop actie kan worden ondernomen.
Het functieprogramma is bedoeld voor alle cliënten van Archipel die in de laatste levensfase verkeren. Het biedt handvatten aan medewerkers om kwalitatief goede zorg te leveren, conform bepaalde richtlijnen én met persoonlijke competenties.

Wilt u meer informatie over de palliatieve zorg bij Archipel of in het algemeen, neem dan contact op met de programmaleider Betty Morel (betty.morel@archipelzorggroep.nl).