Menu

Kompasreisdoel Woon- en Leefplezier

De woon- en leefomgeving (locatie, afdeling, leefmilieu, kamer/appartement) is een plek waar het goed leven is, zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de cliënt. Het is kwalitatief goed, schoon, veilig en comfortabel, met ruimte voor privacy. De leefomgeving nodigt uit tot sociaal contact, prettige bezigheden en het eten is lekker. Respect voor de leefsfeer is het hier uitgangspunt. De cliënt of diens vertegenwoordiger is degene die keuzes maakt; zijn/haar mening is het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening. De cliënt blijft actief betrokken bij dagelijkse bezigheden en kan deelnemen aan activiteiten die hij/zij zinnig vindt, binnen of buiten de leefomgeving.

De visie is nog onvoldoende verankerd, deze zal in 2018 een impuls moeten krijgen.

Verankeren visie Client in regie en medewerker in regie

Trainen en opleiden
In 2017 en 2018 hebben we de visie ‘eigen zinnige regie’ een grote rol gegeven in de introductie voor nieuwe medewerkers. Deze introductiebijeenkomsten vinden maandelijks plaats met nieuwe medewerkers uit alle geledingen Archipelbreed. M.b.t. de visie cliënt in regie en zelfsturing worden zowel de achterliggende gedachte, de kaders als de kernprincipes besproken. Middels spel en stellingen wordt de diepte in gegaan op basis van casuistiek en toelichting.

In de Archipel Academie is de workshop ‘Client in regie’ toegevoegd. Deze wordt gegeven door de programmaleider eigen regie. Teams of individuele medewerkers kunnen zich voor inschrijven. De workshop vindt plaats op basis van werkplekleren (beeldtafel) d.m.v. technologie. Teams maken afspraken met elkaar aan de hand van de grootste uitdagingen die zij zien m.b.t. cliënt in regie op hun afdeling.

Ook in het Archipel College waar BBL leerlingen opgeleid worden tot verzorgende IG is ‘eigen regie’ een belangrijk thema geworden. Pas afgestudeerde leerlingen en nieuwe medewerkers worden dus goed meegenomen in de visie van Archipel op het moment dat zij bij Archipel aan de slag gaan.

Evaluatie Eigen Regie
In december 2017 heeft er een evaluatie eigen regie op antropologische wijze plaats gevonden (zie Achtergronden) als proef op twee locaties. D.m.v. participatieve observatie en informele gesprekken hebben twee onderzoekers de actuele thema’s m.b.t. cliënt in regie en zelfsturing en daarnaast ook de relatie tussen deze twee. Levert zeggenschap over je eigen functie ok meer regie op bij de cliënt?

Daar zijn 9 thema’s uit naar voren gekomen:

  • randvoorwaarden zelfsturing
  • teamsamenstelling en formatie
  • behoefte aan ondersteuning
  • waardering en beloning
  • verbinding
  • rol teamcoach
  • kennis- en leerklimaat
  • duurzame verbinding met overige zorgers
  • besluitvorming

De evaluatie eigen regie is als heel prettig ervaren door medewerkers en heeft waardevolle informatie opgeleverd die tevens input gaat leveren voor het nieuw strategisch plan. Om die reden is besloten om de evaluatie ook nog op de overige locaties te laten plaats vinden. Daarnaast zijn we thematisch aan de slag gegaan met de resultaten op de locaties waar het onderzoek al heeft plaats gevonden. Dat hopen we in 2018 af te ronden.

Podium
We vinden het belangrijk dat de visie wordt uitgedragen door alle medewerkers en alle geledingen binnen Archipel. Het bestuur en de programmaleider vervullen daarin een voorbeeldfunctie. Op de Archideeldagen (intern congres) heeft de visie een belangrijk podium gekregen doordat zowel de opening door het bestuur alsmede diverse workshops waren ingestoken vanuit visie eigen zinnige regie. Workshops vanuit ervaringsdeskundigen maar ook casuistiek in relatie tot kwaliteit.

Best Practice
Het PersoonsVolgend budget is geëvalueerd vanuit Waardigheid en Trots. Daaruit is in grote lijnen naar voren gekomen dat zowel de klantondersteuner (maatje van de cliënt) en het budgetformulier als positief zijn ervaren. Het draagt bij aan meer keuzevrijheid en een goede dialoog. Dat betekent dat we naast VPT nu ook gaan experimenteren met het PersoonsVolgend Budget op een verpleegafdeling op basis van groepswonen. In aanvulling op het VPT hebben we daar ook te maken met o.a. de componenten verblijf en behandeling.